Долучитись

Наша сторінка у мережі Фейсбук: https://www.facebook.com/PUD.Ukraine/

Закрита група. Будьте уважні, під час вступу відповідь на запитання є обов’язковою! https://www.facebook.com/groups/106252010067772/?ref=bookmarks

Умови та порядок набуття членства в організації. Онлайн форма заяви на вступ.

Учасникам (членами) Організації є його засновник, інші фізичні та юридичні особи, що вступили до Організації в установленим цим Статутом порядку. Засновником Організації є фізична особа, яка прийняли рішення про створення Організації. Всі Учасники (члени) Організації мають рівні права.

Учасниками (членами) Організації можуть стати як юридичні особи будь-якої організаційно-правової форми, так і фізичні особи, які досягли 18 років.

Не можуть бути Учасниками (членами) Організації органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а також інші юридичні особи публічного права.

Учасником (членом) Організації може стати особа, яка визнає Статут Організації та виявила бажання брати участь у досягненні мети та виконанні завдань Організації.

Прийняття в Учасники (члени) Організації проводиться за письмовою заявою особи, яка бажає вступити до Організації, яка розглядається Загальними зборами Учасників (членів) Організації. Особа приймається в Учасники (члени) Організації в разі підтримання ¾ Учасників (членів) Організації рішення про прийняття такої особи до складу Учасників (членів) Організації.

Учасник (член) Організації може вибути з Організації у випадках:

 • добровільного виходу з Організації на підставі поданої письмової заяви;
 • примусового виключення з Учасників (членів) Організації.

Добровільний вихід з Організації проводиться за письмовою заявою особи, яка бажає вийти з Організації. Заява Учасника (члена) Організації розглядається Загальними зборами Учасників (членів) Організації. Схвальне рішення з такого питання приймається за умови, що за нього проголосувало не менш 50% Учасників (членів) Організації та засновник Організації.

Особа може бути примусово виключена з Організації у випадку порушення вимог цього Статуту, систематичного порушення правил внутрішнього розпорядку Організації, несплати вступного та членських внесків, аморальної поведінки, або у разі, коли подальше перебування такої особи в лавах Учасників (членів) Організації загрожує погіршенням репутації Організації.

Виключення з Учасників (членів) Організації здійснюється рішенням Загальних зборів Учасників (членів) Організації, якщо за таке рішення проголосувало не менш 50% Учасників (членів) Організації та засновник Організації.

Учасники (члени) Організації мають право:

 • отримувати вичерпну інформацію про її діяльність;
 • брати участь у всіх заходах, які проводить Організація;
 • бути обраними до органів Організації;
 • брати участь в роботі Організації;
 • вийти у встановленому порядку із Учасників (членів) Організації;
 • набувати інших прав, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

Учасники (члени) Організації зобов’язані:

 • дотримуватися вимог законодавства України, положень цього Статуту, локальних актів Організації, рішень Загальних зборів Учасників (членів) Організації або засновника Організації;
 • дотримуватись правил внутрішнього розпорядку Організації, норм моралі та етики, не допускати вчинення дій, що призводять або можуть призвести до погіршення репутації Організації, неможливості досягнення мети та завдань Організації;
 • учасникам (членам) Організації забороняється вчиняти дії, які перешкоджають або можуть перешкодити досягненню мети та завдань Організації тощо;
 • дбайливо ставитися до майна Організації;
 • брати особисту участь у досягненні мети та завдань Організації;
 • своєчасно сплачувати вступні та членські внески;
 • виконувати інші обов’язки, що випливають з чинного законодавства України, цього Статуту та локальних актів Організації.

Асоційованими Учасниками (членами) Організації можуть бути дієздатні фізичні особи, які досягли 18 років та юридичні особи приватного права, які підтримують мету, завдання та напрями діяльності Організації, визнають її Статут та прийняті до складу асоційованих Учасників (членів) Організації в порядку, визначеному цим Статутом.

Юридична особа, що має намір вступити до асоційованих Учасників (членів) Організації подає Правлінню:

 • письмову заяву про вступ до Організації;
 • витяг з рішення свого вищого керівного органу про подання заяви про вступ до Організації;
 • рекомендацію не менше одного Учасника (члена) Організації;
 • інформацію про свою діяльність.

Фізична особа, що має намір вступити до асоційованих Учасників (членів) Організації подає Правлінню:

 • письмову заяву про вступ до Організації;
 • рекомендацію не менше одного Учасника (члена) Організації;
 • автобіографію.

Рішення про прийняття до складу асоційованих Учасників (членів) Організації здійснюється Правлінням Організації. Якщо заява кандидата на вступ до асоційованих Учасників (членів) Організації не набрала необхідної кількості голосів, вона вважається відхиленою.

Асоційовані Учасники (члени) Організації мають право дорадчого голосу на засіданні Загальних зборів Організації, а їх присутність чи відсутність не впливає на визначення кворуму Загальних зборів та їх правомочність.

Асоційований Учасник (член) Організації може припинити участь в Організації в будь-який момент, подавши відповідну заяву. Датою припинення участі в Організації є дата подачі заяви.

Асоційована участь (членство) в Організації автоматично припиняється в разі:

 • визнання фізичної особи недієздатним або обмежено дієздатним;
 • смерті або оголошенням фізичної особи померлою;
 • припинення юридичної особи.

Правління Організації має право виключити асоційованого Учасника (члена) Організації зі складу асоційованих Учасників (членів) Організації у випадках:

 • якщо діяльність асоційованого Учасника (члена) Організації суперечить меті Організації, перешкоджає її досягненню;
 • систематичного порушення ним вимог цього Статуту;
 • одноразового вчинення таким учасником дій або бездіяльності, які дискредитують Організацію, підривають її авторитет, ділову репутацію або створюють таку загрозу;
 • систематичного невиконання рішень Загальних зборів Організації або відмови від їх виконання;
 • прийняття рішення юридичною особою членом про своє припинення;
 • відкриття ліквідаційної процедури у справі про банкрутство асоційованого Учасника (члена) Організації;
 • несплаті вступного та членського внесків;
 • ліквідації асоційованого Учасники (члена) як юридичної особи без правонаступництва.

Асоційовані Учасники (члени) Організації мають право:

 • одержувати інформацію про діяльність Організації;
 • вносити пропозиції в керівні органи Організації з питань, що пов’язані з її діяльністю;
 • оскаржувати рішення, дії та бездіяльності керівних органів Організації;
 • припиняти свою участь в Організації;
 • стати Учасником (членом) Організації.

Асоційовані Учасники (члени) Організації зобов`язані:

 • дотримуватись положень цього Статуту;
 • своєчасно сплачувати вступні та членські внески;
 • виконувати рішення її керівних органів;
 • сприяти поширенню інформації про діяльність Організації;
 • своєчасно виконувати свої зобов’язання перед Організацією;
 • проводити просвітницьку роботу з поширення програм Організації;
 • популяризувати ідеї та цілі Організації, і сприяти посиленню її престижу;
 • утримуватися від дій, що можуть нанести шкоду законним інтересам Організації і її Учасникам (членам).

Асоційований Учасник (член) Організації може стати Учасником (членом) Організації через 36 місяців після набуття асоційованого членства, за умови прийняття відповідного рішення Загальними зборами Учасників (членів) Організації та засновник Організації за поданням Правління Організації.

Учасники (члени) Організації та асоційовані Учасники (члени) Організації сплачують вступні внески та членські внески розмір та порядок сплати яких регулюється окремим Положенням, яке затверджується Загальними зборами Учасників (членів) Організації.

Суперечки у справах, що виникають з відносин участі (членства) в Організації, вирішуються наступними Загальними зборами Учасників (членів) Організації та/або засновником Організації.

Залишились питання?

Залиште свої контактні данні, і ми зв'яжемося з Вами якнайшвидше, щоб відповісти на ваші питання та допогти Вам

© "ВОЛНА", Всі права захищені